1. moderkultur

  moderkultur, i livsmedelsteknik bakterieodling som används för framställning av ost, kulturmjölk och smör.
 2. fröplantage

  fröplantage, plantering av fröplantor, ympar eller sticklingar med syftet att producera frö som skördas för att förse landets skogsplantskolor med förädlat skogsträdsfrö.
 3. ympning

  ympning, inokulation, metod inom mikrobiologin att till ett substrat föra ett litet antal levande mikroorganismer, som kan tillväxa i substratet.
 4. inkubering

  inkubering, förvaring av en blandning av kemiskt eller biologiskt material vid bestämda fysikaliska betingelser (temperatur, luftfuktighet etc.) under en viss tidrymd.
 5. elitträd

  elitträd, träd vilkas avkommor visat att de är bärare av värdefulla arvsanlag.
 6. vinväxter

  vinväxter, Vitaceae, växtfamilj i den tvåhjärtbladiga gruppen rosider.
 7. variolisation

  variolisation, tidig metod att framkalla immunologiskt skydd mot smittkoppor, bestående i att man införde var från koppor genom huden eller nässlemhinnan på en frisk person och på så sätt sökte framkalla en lindrig form av sjukdomen.
 8. vinlus

  vinlus, Daktulosphaira vitifoliae, art i insektsfamiljen dvärgbladlöss.
 9. fruktodling

  fruktodling, odling av fruktträd.
 10. skogsträdsförädling

  skogsträdsförädling, verksamhet som syftar till att framställa ett ärftligt högvärdigt skogsodlingsmaterial.