1. ritning

  ritning är en skalenlig teckning av ett föremål som visar dess form, proportioner och dimensioner.
 2. arbetslöshetsförsäkring

  arbetslöshetsförsäkring innebär att den som inte har något arbete ändå kan få pengar.
 3. nominalskala

  nominalskala, typ av skala, använd inom beteendevetenskaperna.
 4. käromål

  käromål, den talan käranden för i ett tvistemål; i allmänhet det yrkande som käranden framställer och som utgör föremålet för processen.
 5. biomarkör

  biomarkör, biologisk markör, företeelse eller storhet som när den kan påvisas respektive överstiger ett visst mätvärde utgör en indikator för att ett visst biologiskt förhållande föreligger, eller kan förväntas uppkomma, i en organism eller ett annat biologiskt system.
 6. reklamation

  reklamation, underrättelse som krävs för att bevara en rättighet eller för att undvika en rättslig effekt.
 7. judisk musik

  judisk musik, musik speciell för judisk tradition.

 8. rättsinvändning

  rättsinvändning, sådan invändning av en part i en rättegång som består i att han påstår att den omständighet motparten åberopat som stöd för sitt yrkande inte alls har den rättsliga betydelse som denne hävdat.
 9. introversion

  introversion, personlighetsdrag som innebär benägenhet att främst uppmärksamma sitt inre liv och hämta energi i avskildhet; motpol till extroversion.

 10. åberopande

  åberopande, inom processrätten benämning på den processhandling som består i att en part i en rättegång anför en omständighet som motivering för det yrkande han framställt.