1. huvudförhandling

  huvudförhandling, inom processrätten benämning på den avslutande samlade förhandlingen mellan parterna inför domstolen.

 2. barnsoldater

  barnsoldater, minderåriga som avsiktligt rekryteras, tränas och utnyttjas i väpnade styrkor.

 3. etnisk diskriminering

  etnisk diskriminering, negativ särbehandling beroende på tillhörighet till etnisk grupp.
 4. onda ögat

  onda ögat, den mest kända formen av en folktro som tillskrivit vissa människor en ”oturlighet”, ett övernaturligt vållande av olyckor eller fysiskt obehag för omgivningen.
 5. reklamation

  reklamation, underrättelse som krävs för att bevara en rättighet eller för att undvika en rättslig effekt.
 6. kunskapssociologi

  kunskapssociologi, studiet av det mänskliga tänkandets samhälleliga villkor.
 7. rättsinvändning

  rättsinvändning, sådan invändning av en part i en rättegång som består i att han påstår att den omständighet motparten åberopat som stöd för sitt yrkande inte alls har den rättsliga betydelse som denne hävdat.
 8. kvinnoarbete

  kvinnoarbete, av kvinnor utövad försörjningsverksamhet.
 9. käromål

  käromål, den talan käranden för i ett tvistemål; i allmänhet det yrkande som käranden framställer och som utgör föremålet för processen.
 10. strukturarbetslöshet

  strukturarbetslöshet, arbetslöshet som kan hänföras till under längre tid kvarstående skillnader i arbetskraftsefterfrågans och arbetskraftsutbudets sammansättning avseende region, bransch, yrke eller utbildning.