1. daliter

  daliter, inom hinduismen de som förknippas med ”orena” yrken, som har med lik och kroppsutsöndringar att göra.
 2. arbetsdelning

  arbetsdelning, uppdelning av arbete i skilda delar, där varje del utförs av en eller flera enskilda personer.
 3. näringsfrihet

  näringsfrihet, etableringsrätt, rätt att fritt välja yrke och starta, äga och driva företag.
 4. votering

  votering, omröstning för att avgöra ett ärende i styrelse eller beslutande församling.

 5. kastväsen

  kastväsen, indiskt system för social struktur och rangordning av grupper.
 6. teologi

  teologi, det metodiska reflekterandet över religiösa grundbegrepp och handlingar.
 7. profession

  profession, i allmänt språkbruk detsamma som yrke; i samhällsvetenskaplig terminologi ofta snävare definierat som yrke vars auktoritet och status bygger på hög formell utbildning, ofta universitetsbaserad.

 8. barnarbete

  barnarbete har förekommit i alla tider och samhällen utom i det sena 1900-talets utvecklade industriländer.
 9. medborgerliga fri- och rättigheter

  medborgerliga fri- och rättigheter, medborgarnas rättigheter gentemot överheten.
 10. ergonomi

  ergonomi, läran om människan i arbete; samspelet mellan människan och arbetsredskapen.