1. barnsoldater

  barnsoldater, minderåriga som avsiktligt rekryteras, tränas och utnyttjas i väpnade styrkor.

 2. etnisk diskriminering

  etnisk diskriminering, negativ särbehandling beroende på tillhörighet till etnisk grupp.
 3. reklamation

  reklamation, underrättelse som krävs för att bevara en rättighet eller för att undvika en rättslig effekt.
 4. rättsinvändning

  rättsinvändning, sådan invändning av en part i en rättegång som består i att han påstår att den omständighet motparten åberopat som stöd för sitt yrkande inte alls har den rättsliga betydelse som denne hävdat.
 5. kvinnoarbete

  kvinnoarbete, av kvinnor utövad försörjningsverksamhet.
 6. onda ögat

  onda ögat, den mest kända formen av en folktro som tillskrivit vissa människor en ”oturlighet”, ett övernaturligt vållande av olyckor eller fysiskt obehag för omgivningen.
 7. käromål

  käromål, den talan käranden för i ett tvistemål; i allmänhet det yrkande som käranden framställer och som utgör föremålet för processen.
 8. strukturarbetslöshet

  strukturarbetslöshet, arbetslöshet som kan hänföras till under längre tid kvarstående skillnader i arbetskraftsefterfrågans och arbetskraftsutbudets sammansättning avseende region, bransch, yrke eller utbildning.
 9. åberopande

  åberopande, inom processrätten benämning på den processhandling som består i att en part i en rättegång anför en omständighet som motivering för det yrkande han framställt.
 10. processinvändning

  processinvändning, sådan invändning av svaranden i en rättegång som består i att denne åberopar ett rättegångshinder som stöd för ett yrkande att kärandens talan skall avvisas utan att alls prövas i sak.