1. zygot

  zygot, den cell som uppstår vid sammansmältningen av en honlig och en hanlig könscell, dvs. i samband med befruktningen, och som sedan utvecklas till en individ.
 2. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.

 3. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 4. befruktning

  befruktning, konception, den biologiska process då könsceller ( spermie och äggcell) förenas till en zygot och en ny individ börjar utvecklas.
 5. homozygot

  homozygot, cell eller individ som har samma arvsanlag (alleler) på motsvarande lokus i de båda kromosomerna i ett kromosompar.
 6. fortplantning

  fortplantning, förökning, reproduktion, alstrandet av avkomma – de levande organismernas främsta kännemärke.
 7. zygoten

  zygoten, stadium av reduktionsdelningens första delning kännetecknat av att de parvis lika (homologa) kromosomerna börjar komma i nära fysisk kontakt med varandra.
 8. gamet

  gamet, könscell.
 9. heterozygoti

  heterozygoti, förekomsten av olika alleler (arvsanlag) på motsvarande locus i de båda kromosomerna i ett kromosompar hos en cell eller en organism.
 10. fertilitet

  fertilitet, biologisk term: fruktsamhet (förmåga att alstra livsduglig avkomma) eller fruktbarhet.