1. äldreomsorg

  äldreomsorg, tidigare åldringsvård, den del av den kommunala socialtjänsten som tillhandahåller bostad, vård eller annan service till äldre personer.
 2. nationell minoritet

  nationell minoritet, en grupp med uttalad samhörighet som till antalet har en icke dominerande ställning i samhället i förhållande till resten av befolkningen.
 3. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 4. pedagogik

  pedagogik är ett ämne där man studerar sådant som har att göra med uppfostran och undervisning.
 5. socialtjänst

  socialtjänst, social verksamhet i kommunal regi enligt socialtjänstlagen.

 6. psykiatrireformen

  psykiatrireformen, även kallad psykädelreformen i analogi med ädelreformen för äldreomsorgerna, innebär att kommunerna från 1994 fått ett utökat ansvar för personer med psykiska funktionshinder.
 7. patient

  patient, person som på grund av sjukdom eller jämförbart tillstånd har kontakt med hälso- och sjukvården i avsikt att få någon form av råd, behandling eller omvårdnad.
 8. omsorg

  omsorg, i samband med lagstiftning i slutet av 1960-talet term för samhällets särskilda insatser till stöd för personer med begåvningsmässiga funktionshinder (utvecklingsstörning).
 9. sjuksköterska

  sjuksköterska, yrkesgrupp som har det primära ansvaret för planering och ledning, genomförande och utvärdering av det kliniska omvårdnadsarbetet, arbetar med preventiva och hälsofrämjande verksamheter, förmedlar kunskap och undervisar patienter, anhöriga, medarbetare och studerande.
 10. social service

  social service, den del av socialtjänsten som inte avser människor med speciella behov utan vänder sig till större grupper, t.ex. barnomsorg och äldreomsorg.