1. en

  en är en barrväxt som växer antingen som en buske eller som ett träd.

 2. än

  3än´ adv.
  Svensk ordbok
 3. än

  2än´ konj.
  Svensk ordbok
 4. än

  1än´ prep.
  Svensk ordbok
 5. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 6. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 7. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 8. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 9. hinduism

  hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna.
 10. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).