1. offentliga sektorn

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och landstingens verksamhet.
 2. yttrandefrihet

  yttrandefrihet, frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
 3. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H 2O.
 4. radioaktivitet

  radioaktivitet är strålning med hög energi som alstras av radioaktiva ämnen.

 5. flygplan

  flygplan, luftfarkoster som klassificeras på olika sätt efter konstruktion och ändamål.
 6. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.
 7. konstitutionsutskottet

  konstitutionsutskottet, KU, sedan 1809 riksdagens ständiga utskott för kontroll av regeringen och beredning av grundlagsfrågor.
 8. civilisation

  civilisation, ett – ofta enligt västerländska värderingar – kulturellt och materiellt välordnat samhällsskick; en enskild kultur eller samhällsform med dessa egenskaper.
 9. dynamit

  dynamit, sprängämnen som innehåller nitroglycerin och/eller dinitroglykol som aktiv substans.
 10. budget

  budget, en sammanställning av förväntade inkomster och utgifter under en viss tid, ofta ett år.