1. ändamålsorsak

  ändamålsorsak, orsak vars verkan förklaras genom angivandet av ett mål, en avsikt eller en funktion som verkan bidrar till att uppnå.
 2. ändamålsbestämmelse

  ändamålsbestämmelse, term som med något växlande betydelse används i juridiskt språkbruk.
 3. ändamålsetik

  ändamålsetik, teleologisk etik , detsamma som konsekvensetik; jämför teleologi.
 4. offentliga sektorn

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och landstingens verksamhet.
 5. yttrandefrihet

  yttrandefrihet, frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
 6. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H 2O.
 7. radioaktivitet

  radioaktivitet är strålning med hög energi som alstras av radioaktiva ämnen.

 8. flygplan

  flygplan, luftfarkoster som klassificeras på olika sätt efter konstruktion och ändamål.
 9. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.
 10. konstitutionsutskottet

  konstitutionsutskottet, KU, sedan 1809 riksdagens ständiga utskott för kontroll av regeringen och beredning av grundlagsfrågor.