1. skadestånd

  skadestånd, ersättning i pengar för skada som tillfogats annan genom en handling eller ett förhållande som man på något sätt ansvarar för – i avtalsförhållanden vanligen ett kontraktsbrott.
 2. Lappkodicillen

  Lappkodicillen, ”Förste Bihang till Codecill till Gränse Tractaten” av 1751 mellan Sverige och Norge gällande samernas rätt till renbete över den genom traktaten för första gången uppdragna gränsen mellan de båda rikena.
 3. processmaterial

  processmaterial, de omständigheter som på rätt sätt har åberopats och förebringats under en rättegång och som domstolen därmed har rätt att lägga till grund för sin dom eller sitt beslut.
 4. politik

  politik, statskonst, processen att erövra och utöva makt i offentliga sammanhang.
 5. bevisbörda

  bevisbörda, bevisskyldighet, skyldighet i rättegång för part att prestera tillräckligt stark bevisning beträffande ett sakförhållande som åberopats till grund för talan.
 6. åberopsbörda

  åberopsbörda, nödvändigheten för part i en rättegång att anföra de omständigheter han vill att domstolen ska lägga till grund för domen.
 7. kanonhistoria

  kanonhistoria, den gren av vetenskapen som sysslar med denna process.
 8. formalstadieteorin

  formalstadieteorin, pedagogisk-metodisk teori enligt vilken inlärning sker i en bestämd sekvens av mentala processer.
 9. Ungern

  Ungern, stat i Centraleuropa.