1. småbruk

  småbruk, vanligen benämning på jordbruk med mindre åkerareal än ca 15 hektar och begränsad tillgång till skogsmark.
 2. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 3. Lantbruksregistret

  Lantbruksregistret, LBR , även Lantbrukets företagsregister, register upprättat 1968 av Lantbruksstyrelsen (numera Statens jordbruksverk) och Statistiska centralbyrån.
 4. tvåsäde

  tvåsäde, halvsäde, odlingsrytm där halva åkerarealen besås med säd och andra halvan ligger i träda med årlig växling.
 5. korn

  korn, Hordeum, släkte gräs som hör hemma i den norra tempererade zonen och som omfattar ca 20 arter ett-, två- eller fleråriga stråväxter, vilkas småax sitter i ett toppställt ax.

 6. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 7. Delta Amacuro

  Delta Amacuro, delstat i nordöstra Venezuela; 40 200 km 2, 121 500 invånare (2010).
 8. täckdikning

  täckdikning, åkerdränering genom rör lagda i diken som sedan återfyllts.
 9. arealersättning

  arealersättning, tidigare ekonomiskt stöd till jordbrukare.
 10. åker

  åker, åkermark, odlad mark, ägoslag främst avsett för jordbruksgrödor, såsom vall- och foderväxter, stråsäd, trindsäd, oljeväxter, rotfrukter och potatis.