1. ålägga

  å`lägga verb ålade ålagt, pres. ålägger ORDLED: å--lägg-er SUBST.: åläggande
  Svensk ordbok
 2. övertidsavgift

  övertidsavgift, avgift som kan åläggas arbetsgivare som använder arbetstagare i strid med reglerna om övertid.
 3. injunktiv

  injunktiv, en finit verbform i vissa indoeuropeiska språk (t.ex. i sanskrit).
 4. otillbörlig marknadsföring

  otillbörlig marknadsföring, vilseledande marknadsföring, brott som strider mot god affärssed eller är otillbörlig på annat sätt.
 5. ansvarsgenombrott

  ansvarsgenombrott, betalningsansvar som kan åläggas ägarna till t.ex. ett aktiebolag (juridisk person) för bolagets skulder trots att ansvaret för skulderna i princip vilar på bolaget.
 6. vanhävd

  vanhävd, försummelse i fråga om brukning, skötsel och utnyttjande av produktiv jordbruksmark.
 7. kommunarrest

  kommunarrest, begränsning enligt utlänningslagstiftningen av en utlännings rätt att vistas i Sverige till att avse endast en viss del av landet, t.ex. så att han inte får lämna kommunen.
 8. disciplinpåföljd

  disciplinpåföljd, sanktion som en arbetsgivare i bestraffningssyfte ålägger en arbetstagare för förseelse i anställningen, t.ex. varning, suspension (avstängning utan lön) eller löneavdrag.
 9. andelskraft

  andelskraft, del av elen från ett vattenkraftverk.
 10. vitesföreläggande

  vitesföreläggande, beslut av domstol eller myndighet som innebär att den som ålagts eller förbjudits att göra någonting tvingas att betala ett i föreläggandet bestämt penningbelopp, vite, om han inte efterkommer åläggandet eller förbudet.