1. kärnkraftverk

  kärnkraftverk, anläggning som framställer el ur kärnenergi.

 2. ångmaskin

  ångmaskin, kolvmaskin med en eller flera kolvar som rör sig fram och åter och omvandlar energin hos vattenånga av mer eller mindre högt tryck till mekaniskt arbete.
 3. vattnets kretslopp

  vattnets kretslopp innebär att vatten hela tiden rör sig mellan hav, atmosfär och land.

 4. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 5. geotermisk energi

  geotermisk energi, energi i form av värme som finns lagrad i berggrunden sedan jordens bildande eller som ständigt nybildas genom radioaktivt sönderfall i jordens inre.
 6. oljekraftverk

  oljekraftverk är ett kraftverk där man använder olja för att framställa el och ibland också värme.
 7. destillation

  destillation, separationsmetod för vätskeblandningar vilken baseras på att den ånga som står i jämvikt med en vätskeblandning i de flesta fall har en annan sammansättning än vätskan (undantag är azeotropa blandningar).
 8. kokvattenreaktor

  kokvattenreaktor, BWR, engelska Boiling Water Reactor, kärnreaktor där både moderator och kylmedel utgörs av vanligt vatten som bringas till kokning vid strömningen genom reaktorhärden.
 9. James Watt

  Watt, James, 1736–1819, brittisk (skotsk) instrumentmakare och uppfinnare.
 10. kolkraftverk

  kolkraftverk är ett kraftverk där man använder stenkol eller brunkol för att framställa el.