1. åsiktsfrihet

  åsiktsfrihet, rätt för varje individ att fritt ge uttryck för sina åsikter.
 2. åsiktskorridor

  åsiktskorridor, metafor för de gränser inom vilka det är gångbart att uttrycka åsikter som är allmänt accepterade i samhällsdebatten. 

 3. åsikt

  å`sikt subst. ~en ~er ORDLED: å--sikt-en
  Svensk ordbok
 4. opinion

  opinion, sammanfattande benämning på en samling åsikter, attityder och värderingar.
 5. liberalism

  liberalism är en politisk lära med olika inriktningar som betonar att den enskilda människan ska vara helt fri.
 6. subjektiv

  subjektiv är den som utgår från sina egna känslor och åsikter och inte tar så stor hänsyn till fakta.
 7. tendens

  tendens är en benägenhet att handla på ett visst sätt, ett sätt som ibland bara är antytt.
 8. objektiv

  objektiv är den som tar hänsyn bara till fakta och inte till åsikter och känslor.
 9. ideologi

  ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria.
 10. tendentiös

  tendentiös är en person som för fram en åsikt ensidigt och inte tar med alla fakta.