1. åtal

  åtal är att ställa någon till svars för ett brott inför domstol.
 2. åtal

  å`tal subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: å--tal-et
  Svensk ordbok
 3. allmänt åtal

  allmänt åtal, åtal som väcks av en allmän åklagare för det allmännas räkning.
 4. fakultativt åtal

  fakultativt åtal, sådant åtal där åklagaren efter en mer eller mindre fri bedömning avgör om åtal ska väckas eller inte.
 5. obligatoriskt åtal

  obligatoriskt åtal, åtal som åklagaren är skyldig att väcka och där inget utrymme lämnas för dennes skönsmässiga bedömning.
 6. obefogat åtal

  obefogat åtal, brott som begås av den som väcker åtal mot någon utan att ha sannolika skäl för åtalet, dvs. när det framstår som mer sannolikt att åtalet ska leda till friande dom än till fällande.
 7. enskilt åtal

  enskilt åtal, sådan ansvarstalan med anledning av brott som förs av målsäganden eller av annan åtalsberättigad person.
 8. falskt åtal

  falskt åtal, brott som består i att någon väcker åtal mot en oskyldig.
 9. åtalsunderlåtelse

  åtalsunderlåtelse, åtalseftergift, beslut att inte åtala som en åklagare kan fatta i vissa fall.
 10. åtalspreskription

  åtalspreskription, brottspreskription, att ett brott inte får åtalas efter det att en viss tid förflutit sedan brottet begicks, olika tid för olika brott.