1. Internationella brottmålsdomstolen

  Internationella brottmålsdomstolen, International Criminal Court, ICC, Haag, internationell domstol som dömer i mål om krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. 

 2. obefogat åtal

  obefogat åtal, brott som begås av den som väcker åtal mot någon utan att ha sannolika skäl för åtalet, dvs. när det framstår som mer sannolikt att åtalet ska leda till friande dom än till fällande.
 3. frikännande

  frikännande, vardagligt uttryck för förhållandet att rätten i ett brottmål ogillar åtalet.
 4. enskilt åtal

  enskilt åtal, sådan ansvarstalan med anledning av brott som förs av målsäganden eller av annan åtalsberättigad person.
 5. falskt åtal

  falskt åtal, brott som består i att någon väcker åtal mot en oskyldig.
 6. fakultativt åtal

  fakultativt åtal, sådant åtal där åklagaren efter en mer eller mindre fri bedömning avgör om åtal ska väckas eller inte.
 7. ändring av talan

  ändring av talan, institut inom processrätten: möjligheten för käranden eller åklagaren i en rättegång att ändra föremålet för processen genom att förändra de yrkanden och grunder man inledningsvis hävdat.
 8. nedläggande av åtal

  nedläggande av åtal, återkallande av ansvarstalan under pågående brottmålsrättegång.
 9. målsägandebiträde

  målsägandebiträde, förordnas av domstol vid förundersökning och rättegång i mål som rör grövre sexuella övergrepp och andra mål där det kan antas att målsäganden har ett särskilt starkt behov av biträde, t.ex. vid grövre brott med inslag av våld eller annan integritetskränkning.
 10. ackusatorisk process

  ackusatorisk process, brottmålsrättegång kännetecknad av att åklagaren och den åtalade uppträder som likställda parter.