1. återställande av försutten tid

  återställande av försutten tid, särskilt rättsmedel som består i att den som på grund av laga förfall blivit förhindrad att i rätt tid lämna in ett överklagande eller en begäran om återvinning, genom ansökan hos den högre instansen kan få den försuttna tiden återställd och därigenom möjlighet att inom en ny tidsfrist fullfölja målet eller ärendet.
 2. återställa

  å`terställa verb återställde återställt, pres. återställer ORDLED: åter--ställ-er SUBST.: återställande, återställning; återställelse
  Svensk ordbok
 3. Wienkongressen

  Wienkongressen, internationell konferens i Wien från september 1814 till juni 1815 med syfte att nyordna Europa efter Napoleontidens omvälvningar.
 4. återställarbehov

  återställarbehov, behov av förnyat intag av alkohol eller annan drog som håller på att gå ur kroppen eller nyligen har gått ur kroppen.
 5. ekologism

  ekologism, politisk ideologi som bär upp de gröna partierna samt närstående miljögrupper och organisationer världen runt.
 6. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 7. Immanuel Kant

  Kant, Immanuel, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, tysk filosof, professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770.
 8. avatar

  avatar, avatara, inom hinduismen en guds (vanligen Vishnus) uppenbarelseform på jorden i människo- eller djurgestalt (egentligen gudens nedstigande från himlen till jorden).
 9. dualism

  dualism, uppfattning som räknar med två skilda grundprinciper; inom religionsvetenskapen en åskådning som räknar med att tillvaron består av två komponenter eller styrs av två makter, som kan komplettera varandra ( komplementär dualism) eller ligga i strid med varandra, varvid de i allmänhet bestäms som god respektive ond ( antagonistisk dualism).
 10. integration

  integration, integrering, inom samhällsvetenskapen: process som leder till att skilda enheter förenas; även resultatet av en sådan process.