1. åvila

  å`vila verb ~de ~t ORDLED: å--vil-ar SUBST.: åvilande
  Svensk ordbok
 2. monarki

  monarki, statsform i vilken den högsta makten innehas eller symboliseras av en i regel på livstid ärftligt utsedd monark.
 3. islamisk kvinnosyn

  islamisk kvinnosyn. Frågan om kvinnosynen är starkt kontroversiell inom islam och någon enhetlighet står knappast att finna, varken i de religiösa källorna som historiska dokument eller i den religiösa tolkningstraditionen.

 4. Europarådet

  Europarådet, europeisk mellanstatlig samarbetsorganisation, bildad 5 maj 1949 för att ”åstadkomma en närmare förening mellan medlemmarna, för att trygga och realisera deras gemensamma ideal och principer och att främja deras ekonomiska och sociala utveckling” (rådsstadgan, artikel 1). (Europarådet är ej att förväxla med Europeiska rådet eller Europeiska unionens råd.)

 5. sekretess

  sekretess, hemlighållande, undantag från offentlighet.
 6. ledung

  ledung, leding, historisk benämning på den sjökrigsorganisation som fanns i Danmark, Norge och Sverige under äldre medeltid.

 7. dataanalys

  dataanalys, klargörande beskrivning av data, dvs. observationer, mätresultat eller andra fakta.
 8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, myndighet inrättad 1 januari 2009 med syfte att ge ett samlat stöd till de aktörer som svarar för skydd mot olyckor och handhar krisberedskap och civilt försvar.

 9. arkont

  arkont, det högsta ämbetet i vissa grekiska stadsstater.
 10. lex Maria

  lex Maria, skyldighet för vårdgivaren att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om en patient i samband med vård, behandling eller undersökning inom hälso- och sjukvården drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.