1. tonhöjd

  tonhöjd, den egenskap hos en ton som gör att den kan inordnas längs en skala mellan hög och låg (se ton).
 2. försurning

  försurning, ökande halt av vätejoner (protoner) i mark eller vatten.
 3. metan

  metan, sumpgas, gruvgas, CH 4, en färg- och luktlös gas som kondenserar vid −164 °C.
 4. perception

  perception, varseblivning, den grundläggande funktion genom vilken levande varelser håller sig informerade om relevanta aspekter av sin omgivning och sin egen relation till dessa.
 5. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 6. biodiesel

  biodiesel, oljor från växter (t.ex. raps, sojaböna, solros, palmer) eller djur som modifierats (förestrats) så att de fått kemiska egenskaper liknande vanlig dieselolja baserad på mineralolja (se olja).

 7. fossila bränslen

  fossila bränslen, bränslen bestående av organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund.
 8. funktionsnedsättning

  funktionsnedsättning, en begränsning av en persons fysiska eller psykiska förmåga att fungera som självständig individ och att utöva önskade aktiviteter.

 9. ytspänning

  ytspänning, fysikaliskt fenomen som uppstår i gränsytan mellan två faser beroende på skillnaden i energi mellan molekylerna vid ytan respektive fasens inre.
 10. etnisk grupp

  etnisk grupp, namngiven grupp av människor med myter om ett gemensamt ursprung, en gemensam historia, någon eller några former av gemensam kultur (religion, språk, traditioner etc.), en förankring till ett territorium och en känsla av intern solidaritet (jämför etnicitet).