1. modernism

  modernism, sammanfattande benämning på en strömning i västerländsk kultur som ifrågasätter accepterade traditioner och vill ersätta dem med en rationell och kritisk hållning till världen med ständig öppenhet för förändringar, andliga och materiella.
 2. Michail Gorbatjov

  Gorbatjov, Michail, född 2 mars 1931, rysk politiker under sovjettiden, född i byn Privolnoje i Stavropoldistriktet i södra Ryssland.

 3. korruption

  korruption, missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor.
 4. offentlighetsprincipen

  offentlighetsprincipen, grundläggande princip för svensk rättskipning och offentlig förvaltning.
 5. CSR

  CSR, Corporate Social Responsibility, företagens sociala ansvarstagande i samhället.
 6. visselblåsare

  visselblåsare, engelska whistleblower, visslare, sanningssägare, benämning på person som säger ifrån, ofta till massmedier eller kontrollorgan, om den upptäcker oegentligheter (sådant som är olagligt, oetiskt eller olämpligt) i myndigheter, företag eller samhället i övrigt.

 7. Kinas kommunistiska parti

  Kinas kommunistiska parti, KKP, det styrande partiet i folkrepubliken Kina sedan 1949.

 8. Walt Disney

  Disney, Walter (Walt), född 5 december 1901, död 15 december 1966, amerikansk filmproducent.

 9. psykisk störning

  psykisk störning, tillstånd av psykisk ohälsa som drabbar personligheten, känslolivet och kognitionen (hjärnans förmåga att tänka och korrekt tolka sinnesintryck) och som orsakar lidande och funktionsnedsättning.
 10. glasnost

  glasnost, offentlighet, publicitet.