1. övergångsmetaller

  övergångsmetaller, övergångselement, enligt IUPAC:s (International Union of Pure and Applied Chemistry) definition de grundämnen i periodiska systemets grupp 3–11 som i fri form eller som katjoner har endast delvis fyllda d-orbitaler.
 2. övergångsrit

  övergångsrit, passagerit, ceremoni som markerar en persons eller grupps övergång från en social status till en annan.
 3. övergångsresistans

  övergångsresistans, inom elektrotekniken resistansen i övergången mellan två skilda delar i en elektrisk strömbana, såsom i ett jordtag.
 4. övergångsställe

  övergångsställe, del av en väg avsedd att användas av gående för att korsa en körbana eller cykelbana och som anges med vägmarkering eller vägmärke.
 5. övergång

  ö`vergång subst. ~en ~ar ORDLED: över--gång-en
  Svensk ordbok
 6. övergångstillstånd

  övergångstillstånd, högenergetiskt tillstånd, vanligen i form av ett instabilt molekylkomplex, via vilket de reagerande ämnena i en kemisk reaktion måste passera för att produkterna ska bildas.
 7. pn-övergång

  pn-övergång, benämning på det aktiva område i en halvledare där p- och n-dopade material möts.
 8. rekylfri övergång

  rekylfri övergång, övergång som sker från ett energitillstånd till ett annat i en atom eller atomkärna utan att systemet rekylerar.
 9. Gamow–Teller-övergång

  Gamow–Teller-övergång (efter George Gamow och Edward Teller), en typ av tillåtna betasönderfall av atomkärnor.
 10. övergångsintensitet

  övergångsintensitet, inom sannolikhetsteorin tal som för en tidshomogen Markov-process beskriver benägenheten att byta tillstånd.