1. ADHD

  ADHD, AD/HD, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, utvecklingsavvikelse med debut i barndomen och med dominerande symtom i form av bristande uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulskontrollbrist.

 2. adh-Dhahibat

  adh-Dhahibat, stad i södra Tunisien; för belägenhet se landskarta Tunisien.
 3. specialpedagogik

  specialpedagogik, dels ett kunskapsområde inom högskolan, dels ett verksamhetsområde inom skolväsendet, jämför specialundervisning.
 4. centralstimulerande medel

  centralstimulerande medel, ämnen som genom att påverka centrala nervsystemet framkallar ökad psykisk och fysisk aktivitet, ofta också reducerad aptit.

 5. neuropsykiatri

  neuropsykiatri, benämning på vissa områden av psykiatrin där symtombilderna bedöms vara medfödda, det vill säga ha sin orsak i genetik eller prenatal hjärnskada.

 6. DAMP

  DAMP, Deficits in Attention, Motor control and Perception, diagnos som tidigare användes i Norden för svårigheter med koncentration i kombination med motoriska svårigheter och/eller perceptuella svårigheter.

 7. funktionsnedsättning

  funktionsnedsättning betyder att en person har svårt att göra vissa saker som han eller hon vill göra.
 8. uppmärksamhetsstörning

  uppmärksamhetsstörning, tillfällig eller permanent störning av förmågan att hålla kvar uppmärksamheten på olika typer av inifrån eller utifrån kommande stimuli.

 9. funktionshinder

  funktionshinder är något som hindrar eller gör det svårt när en person vill göra något.

 10. perceptionsstörning

  perceptionsstörning, störning som drabbar varseblivning (t.ex. syn- och hörselintryck).