1. ADHD

  ADHD, AD/HD, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, utvecklingsavvikelse med debut i barndomen och med dominerande symtom i form av bristande uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulskontrollbrist.

 2. adh-Dhahibat

  adh-Dhahibat, stad i södra Tunisien; för belägenhet se landskarta Tunisien.
 3. DAMP

  DAMP är en äldre diagnos för det som i dag kallas ADHD och DCD ( Developmental Coordination Disorder).

 4. specialpedagogik

  specialpedagogik, dels ett kunskapsområde inom högskolan, dels ett verksamhetsområde inom skolväsendet, jämför specialundervisning.
 5. bokstavsbarn

  bokstavsbarn, informell benämning som avser barn som har fått någon av de diagnoser som har benämnts med bokstavsförkortningar (akronymer), t.ex. ADHD, DAMP och MBD.
 6. neuropsykiatri

  neuropsykiatri, benämning på vissa områden av psykiatrin där symtombilderna bedöms ha sin orsak i genetisk eller prenatal hjärnskada.
 7. Deficits in Attention, Motor control and Perception

  Deficits in Attention, Motor control and Perception, DAMPdiagnos som tidigare användes i Norden för svårigheter med koncentration i kombination med motoriska svårigheter och/eller perceptuella svårigheter.

 8. Tourettes syndrom

  Tourettes syndrom är ett funktionshinder.
 9. uppmärksamhetsstörning

  uppmärksamhetsstörning, tillfällig eller permanent störning av förmågan att hålla kvar uppmärksamheten på olika typer av inifrån eller utifrån kommande stimuli.

 10. funktionsnedsättning

  funktionsnedsättning betyder att en person har svårt att göra vissa saker som han eller hon vill göra.