1. asterisk

  asterisk, tecken i form av en stjärna (*) som i en text markerar hänvisning till en not; numera oftast ersatt av en upphöjd (exponerad) siffra.
 2. asterisk

  asteris´k subst. ~en ~er ORDLED: aster-isk-en
  Svensk ordbok
 3. jokertecken

  jokertecken, engelska wild card, datorterm, tecken i en söksträng, vanligen asterisk (*), som kan hitta variabla delsträngar.
 4. bicykliska föreningar

  bicykliska föreningar, benämning på en grupp polycykliska organiska föreningar, bestående av två ringar som har två eller flera atomer gemensamma.
 5. guaninnukleotider

  guaninnukleotider, nukleosiden guanosin till vilken ett eller flera fosfater bundits.
 6. prediktionsförslag

  prediktionsförslag, autoförslag, engelska autocomplete (suggestion) eller word completion, i datorsammanhang förslag på fortsättningen av en textsträng.
 7. arvord

  arvord, ord som ärvts genom generationerna från mycket tidiga perioder i ett språks utveckling.
 8. infektionssjukdomar

  infektionssjukdomar, sammanfattande benämning på sjukdomar orsakade av något biologiskt smittämne (virus, prioner, bakterier, protozoer, svampar eller flercelliga parasiter).
 9. liturgiska föremål

  liturgiska föremål, kärl som används i den kristna gudstjänsten, främst vid nattvardsfirande.
 10. stjärna

  stjä`rna subst. ~n stjärnor ORDLED: stjärn-an
  Svensk ordbok