1. aggregationstillstånd

  aggregationstillstånd, olika tillstånd som ett ämne kan befinna sig i.
 2. aggression

  aggression, i psykologin: beteende eller reaktion som har till syfte att tillfoga en annan individ skada eller obehag.
 3. aggregering

  aggregering, bildning av aggregat.
 4. aggregationsform

  aggregationsform är detsamma som aggregationstillstånd.
 5. agglutinerande språk

  agglutinerande språk, enligt traditionell språktypologi den typ av språk där stam och böjningsmorfem är klart skilda från varandra.
 6. aggregat

  aggregat, anhopning, sammangyttring, helhet som bildas genom förening av (ofta olikartade) element – i geologin: massa eller kropp av bergartspartiklar, mineralkorn eller blandning av dessa.
 7. aggregat

  aggregat, anhopning, sammangyttring, helhet som bildas genom förening av (ofta olikartade) element – term i statistik och nationalekonomi.
 8. agglomeration

  agglomeration, plats med sammanhängande tätbebyggelse.
 9. aggression

  aggression, inom biologin de olika beteenden varmed en individ eller grupp av individer med våld eller hot om våld förhindrar eller försöker förhindra att en annan individ eller grupp av individer får möjlighet att utnyttja en viss, av båda parter eftertraktad resurs som inte räcker åt båda.
 10. aggregation

  aggregation, inom ekologin förhållandet att djurindivider samlas på grund av gemensam dragning till en viss plats eller en viss födokälla utan att det finns eller uppstår någon egentlig social relation mellan dem.