1. Alnarpsparken

  Alnarpsparken, park i Lomma kommun, Skåne län.
 2. Alnarpssänkan

  Alnarpssänkan, Alnarpsdalen, dalsänka i Sydvästskånes kritberggrund.
 3. Alnarpsströmmen

  Alnarpsströmmen, en av de större grundvattenförekomsterna i Skåne.
 4. Alnarpsfloden

  Alnarpsfloden, Bärnstensfloden, forntida flod som avsatt mäktiga lager av sand i den dalformiga Alnarpssänkan i sydvästra Skåne.
 5. Alnarp

  Alnarp, SLU Alnarp, statlig egendom i Lomma kommun, Skåne län.
 6. SLU Alnarp

  SLU Alnarp, se Alnarp.
 7. mejeriingenjör

  mejeriingenjör, högskoleutbildad ingenjör som fram till 1960-talet utbildades vid Alnarps mejeriinstitut.
 8. statshortonom

  statshortonom, titel för innehavare av högre vetenskaplig tjänst vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, Umeå, Alnarp och Balsgård inom tillämpade områden avseende trädgårdsvetenskap.
 9. N Leonard Forsberg

  Forsberg, Nils Leonard, 1876–1954, jordbruksforskare, professor i jordbrukslära och växtodlingslära vid Alnarps Lantbruks- och Mejeriinstitut 1927–42 samt rektor där under samma tid.
 10. lantbruksinstitut

  lantbruksinstitut, tidigare läroanstalter för högre utbildning på jordbruksområdet, främst för avläggande av agronomexamen med inriktning på husdjursskötsel och åkerbruk.