1. läromedel

  läromedel, resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor.

 2. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 3. hinduism

  hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna.
 4. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 5. kolonialism

  kolonialism, erövring, kontroll och exploatering av områden utanför kolonisatörens primära territorium.
 6. teori

  teori, en grupp antaganden eller påståenden som förklarar företeelser av något slag och systematiserar vår kunskap om dem.
 7. astrologi

  astrologi, den lära som hävdar att en människas personlighet och/eller framtida öde bestäms av riktningen till vissa himlakroppar vid någon viss tidpunkt, vanligen hennes födelse.
 8. grundlag

  grundlag, den svenska termen för en lag som ensam eller tillsammans med andra lagar utgör ett lands författning (konstitution).
 9. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 10. månen

  månen, jordens enda naturliga satellit och den överlägset närmaste himlakroppen av betydande storlek.