1. DDT

  DDT, 1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan, vitt, kristallint ämne, som är praktiskt taget olösligt i vatten men lättlösligt i de flesta organiska lösningsmedel.
 2. DDT

  DDT [dedete´] substantivisk förk.
  Svensk ordbok
 3. miljögifter

  miljögifter är kemiska ämnen som är särskilt skadliga för miljön.
 4. biomagnifikation

  biomagnifikation, innebär att vissa substanser som transporteras i en näringskedja via födan (t.ex. från växter via växtätare till predatorer) ökar i koncentration med varje länk i kedjan.
 5. havsörn

  havsörn, Haliaeetus albicilla, art i familjen hökfåglar.

 6. klorerade kolväten

  klorerade kolväten är en typ av organiska ämnen som förutom kol innehåller klor och oftast väte.
 7. hav

  hav, det sammanhängande vattenområde som omger jordens kontinenter, vanligtvis synonymt med världshavet eller oceanerna.
 8. halogenerade kolväten

  halogenerade kolväten , kolväten i vilka en eller flera väteatomer ersatts (substituerats) med halogenatomer (fluor, klor, brom, jod).

 9. gråsäl

  gråsäl, ståte, Halichoerus [-ʃe:-] grypus, art i familjen öronlösa sälar.
 10. diklordifenyltrikloretan

  diklordifenyltrikloretan, icke-rationellt namn för den förening som förkortat skrivs DDT.