1. gentest

  gentest, allmän benämning på procedur som utförs för att man vill skaffa viss information om en individs arvsanlag (gener) genom en riktad analys av DNA.

 2. gen

  gen, arvsanlag, en i genomet (arvsmassan) grundläggande enhet som överför ärftliga egenskaper från förälder till avkomma.
 3. repetitivt DNA

  repetitivt DNA, samlingsterm för olika upprepade DNA-sekvenser i arvsmassan hos kärnförsedda (eukaryota) organismer.
 4. transkription

  transkription, omskrivning, inom cellbiologin framställning av RNA med DNA som mall.
 5. translation

  translation, inom cellbiologin den process där aminosyror kopplas samman till ett protein.
 6. vetenskap

  vetenskap, organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område.
 7. epigenetik

  epigenetik, vetenskapen om kemiska förändringar i arvsmassan som långsiktigt påverkar en gen på annat sätt än genom förändring av deras sekvens av kvävebaser.

 8. ultraviolett strålning

  ultraviolett strålning, UV-strålning, elektromagnetisk strålning med våglängd mellan röntgenstrålning och synligt ljus.
 9. evolutionsbiologi

  evolutionsbiologi, sammanfattande benämning på alla de biologiska forskningsinriktningar där man studerar evolutionens mönster, mekanismer och processer.
 10. proteinsyntes

  proteinsyntes är den bildning av proteiner som sker i celler.