1. dis

  dis, mytologiskt väsen, se diser.
 2. diskurs

  diskurs betyder i dagligt tal samtal, dryftning. I filosofiska och besläktade sammanhang kan ordet beteckna en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp, t.ex. den moraliska, den vetenskapliga eller den religiösa diskursen, eller formen hos en sådan helhet.
 3. diskriminering

  diskriminering, särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika.
 4. diskrimineringslagen

  diskrimineringslagen, DL (2008:567), lag som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 5. disackarider

  disackarider, kolhydrater som kan antas bildade ur två monosackarider genom elimination av en vattenmolekyl.
 6. disposition

  disposition betyder ordning eller fördelning.
 7. diskmedel

  diskmedel, kemiskt ämne som sätts till diskvattnet för att underlätta rengöring.
 8. dis

  dis är vattendroppar eller partiklar som svävar i luften och sprider ljuset.
 9. distribution

  distribution, distribuering, utdelning, fördelning; inom företagsekonomin de funktioner som förekommer vid förmedling av en vara från producent till konsument.
 10. disponibel inkomst

  disponibel inkomst, inkomst som är möjlig att förfoga över.