1. EKSG

  EKSG, förkortning för Kol- och stålgemenskapen.

 2. Kol- och stålgemenskapen

  Kol- och stålgemenskapen, egentligen Europeiska kol- och stålgemenskapen ( EKSG), engelska European Coal and Steel Community ( ECSC), franska Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier ( CECA), en av de tre västeuropeiska samarbetsorganisationer som tillsammans bildade EG.

 3. Maastrichtfördraget

  Maastrichtfördraget, Unionsfördraget, egentligen Fördraget om Europeiska unionen, konstituerande avtal om utveckling av samarbetet inom ramen för de tre sedan tidigare etablerade europeiska gemenskaperna: Europeiska kol- och stålgemenskapen EKSG (1952), Europeiska ekonomiska gemenskapen EEG (1958) samt Europeiska kärnenergigemenskapen EURATOM (1958).
 4. EG

  EG, dels 1958–93 förkortning för Europeiska gemenskaperna, samlingsbenämning på de tre västeuropeiska samarbetsorganisationerna Europeiska kol- och stålgemenskapen (”Kol- och stålgemenskapen”, EKSG), Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) samt Europeiska kärnenergigemenskapen (EURATOM); dels sedan Unionsfördraget trädde i kraft 1 november 1993 förkortning för Europeiska gemenskapen, tidigare benämnd Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG).
 5. Unionsfördraget

  Unionsfördraget, även Maastrichtfördraget, egentligen Fördraget om europeisk union (engelska Treaty on European Union, TEU), undertecknades 1992 och trädde i kraft 1993.
 6. Amsterdamfördraget

  Amsterdamfördraget, egentligen Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem, avtal mellan Europeiska unionens (EU:s) medlemsstater om förändringar i EU:s konstituerande fördrag, Unionsfördraget (Maastrichtfördraget), samt de tre gemenskapsfördragen Romfördraget (EG-fördraget), EURATOM-fördraget samt EKSG-fördraget.