1. EU

  EU, förkortning för Europeiska unionen, benämning på det sedan 1 november 1993 enligt Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) fördjupade och utvidgade samarbetet mellan europeiska stater (27 stater sedan 2020).

 2. EU-domstolen

  EU-domstolen, egentligen Europeiska unionens domstol, tidigare EG-domstolen, Luxemburg, överstatlig domstol som ska säkra EU-ländernas efterlevnad av de gemensamma rättsreglerna.

 3. EU-kommissionen

  EU-kommissionen, gängse benämning på Europeiska kommissionen (ej att förväxla med Europakommissionen).

 4. EU-rätt

  EU-rätt, EG-rätt, sammanfattande benämning på det regelverk som tillämpas inom Europeiska unionen (EU) och vars grundläggande bestämmelser finns i Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) och Amsterdamfördraget.
 5. EU-parlamentet

  EU-parlamentet, se Europaparlamentet.
 6. EU-nämnden

  EU-nämnden, Nämnden för Europeiska unionen, riksdagens organ för samråd mellan riksdagen och regeringen i frågor som rör Europeiska unionen.

 7. EU–Turkiet-avtalet

  EU–Turkiet-avtalet, överenskommelse om återtagande av migranter och flyktingar som anlänt till EU via Turkiet, antagen 2016.

 8. EU-ambassadör

  EU-ambassadör, benämning på den som är chef för en medlemsstats ständiga representation vid den Europeiska unionen (EU).
 9. EU-blomman

  EU-blomman, egentligen EU Ecolabelsymbol för EU-ländernas gemensamma miljömärkning, instiftad av Europeiska gemenskapernas råd 1992.

 10. EU-direktiv

  EU-direktiv, inom EU-rätten detsamma som direktiv.