1. förmyndare

  förmyndare, person som utövar förmynderskap.
 2. förmyndare

  förmyndare [-myn´d- el. fö`r-] subst. ~n äv. förmyndarn, plur. ~, best. plur. förmyndarna ORDLED: för-mynd-ar-en
  Svensk ordbok
 3. myndling

  myndling, omyndig person som är underställd förmyndare, se förmynderskap.
 4. förmynderskap

  förmynderskap, förmyndarskap, förvaltning av en omyndigs egendom och företrädande av denne (myndlingen) i andra angelägenheter än personliga.
 5. passiv identifikation

  passiv identifikation, juridisk term som anger att skadestånd till en skadelidande nedsätts på den grund att annan (t.ex. hans anställde eller förmyndare) oaktsamt medverkat till skadan.
 6. rättsvård

  rättsvård, den del av en allmän domstols verksamhet som består i handläggning av domstolsärenden till skillnad från tvistemål och brottmål.
 7. legal

  legal, lagenlig, laglig, förenlig med gällande lagregler (”legal abort”), grundad på lagregler (”legal arvsrätt”) eller föreskriven i lagregler (”legal förmyndare”).
 8. målsman

  målsman, äldre benämning på person med rätt och skyldighet att företräda annan i olika rättsliga angelägenheter.
 9. Héloïse

  Héloïse, 1101–64, fransk litterär gestalt, känd för sitt kärleksförhållande med Abaelard.
 10. Shapur II

  Shapur II, 309–379 e.Kr., sasanidisk kung (från födseln, under förmyndare till 325).