1. folk

  folk, ett mångtydigt ord för olika slags kollektiv, som även brukas som förled i en rad sammansättningar.
 2. folkskola

  folkskola, den grundläggande obligatoriska skola som infördes i Sverige 1842.
 3. folkrörelser

  folkrörelser, en i Sverige sedan sekelskiftet 1900 vanlig benämning på massorganisationer i vilka från början det oppositionella draget i förhållande till stats- och samhällsinstitutioner var helt centralt.
 4. folkhemmet

  folkhemmet, politisk term som vann spridning sedan den använts av den socialdemokratiske ledaren Per Albin Hansson i en riksdagsdebatt i januari 1928 för att beskriva det av socialdemokratin eftersträvade samhället.
 5. folkrätt

  folkrätt, juridisk term som betecknar en rättsordning mellan folken till skillnad från den inomstatliga rätten, som gäller för en stats medborgare.
 6. folkmord

  folkmord, genocidium, internationellt straffrättsligt begrepp som introducerades efter andra världskriget.
 7. folktro

  folktro, den gängse benämningen på de föreställningar om övernaturliga (supranormala) väsen och ting, tolkningar av skeenden och praktiska åtgärder som avviker från vad officiell religion förkunnar eller etablerad vetenskap gör gällande.
 8. folkhögskola

  folkhögskola, nordisk skolform för vuxna, tillkommen vid mitten av 1800-talet.
 9. Folkrepubliken Kina

  Folkrepubliken Kina, det officiella namnet på Kina.
 10. cirkumpolära folk

  cirkumpolära folk, folk som bor i det cirkumpolära området, dvs. de arktiska och subarktiska tundre- och skogsområdena i norra Eurasien och norra Nordamerika samt på Grönland.