1. faktor

  faktor, statistisk term, se faktoranalys.
 2. faktor

  faktor, förr benämning på arbetsledare eller verkstadsföreståndare i allmänhet, numera bara på arbetsledare eller teknisk ledare i ett tryckeri eller sätteri.
 3. faktor

  faktor, inom biologin och medicinen substans som kännetecknas av en specifik biologisk aktivitet.
 4. begränsande faktor

  begränsande faktor, ekologisk benämning på den omvärldsfaktor som vid ett visst tillfälle sätter en gräns för en populations numerära tillväxt eller biomassaproduktion.
 5. Rh-faktor

  Rh-faktor, antigen i Rh-systemet.
 6. faktor

  faktor, inom ekonomin en kortform för produktionsfaktor.
 7. faktoranalys

  faktoranalys, statistisk metod för att förklara ett antal uppmätta variablers samvariation via ett mindre antal bakomliggande tänkta variabler, faktorer.
 8. ekologisk faktor

  ekologisk faktor, förhållande inom miljön vilket påverkar enskilda levande varelser, populationer av växter eller djur, växt- eller djursamhällen eller hela ekosystem.
 9. faktorinkomst

  faktorinkomst, gemensam benämning på löner, räntor, utdelningar och andra typer av ersättningar till produktionsfaktorer eller deras ägare som ersättning för faktorernas medverkan i produktion.
 10. faktor

  faktor är ett tal som ingår i en multiplikation.