1. källkritik

  källkritik, vetenskaplig metod som utvecklats inom historievetenskaperna, men som används mer allmänt, exempelvis av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, liksom inom journalistiken.

 2. ideologi

  ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria.
 3. urkund

  urkund, benämning inom juridiken på en skriftlig handling som upprättats för att tjäna som bevis om omständigheter av rättslig betydelse.
 4. Galileo Galilei

  Galilei, Galileo, född 15 februari 1564, död 8 januari 1642, italiensk naturforskare, son till Vincenzo Galilei.

 5. hypotetisk-deduktiv metod

  hypotetisk-deduktiv metod, enligt en tämligen spridd filosofisk uppfattning den metod som empiriska vetenskaper följer för att pröva teoriers riktighet.
 6. dekalogen

  dekalogen, de tio budorden eller tio Guds bud, en samling av tio korta religiösa och etiska regler som Israels Gud, Jahve, enligt den bibliska traditionen gav Mose på Sinai; de hade skrivits på två stentavlor för att ligga till grund för förbundet mellan Jahve och Israel.
 7. induktiva metoder

  induktiva metoder, metoder avsedda att tillämpas vid induktion.
 8. hypotes

  hypotes, antagande, förutsättning.
 9. Moseböckerna

  Moseböckerna, Pentateuken (’femrullen’), även kallade Mose lag, fem böcker i Gamla Testamentet, av traditionen tillskrivna Mose.
 10. relativism

  relativism, filosofisk ståndpunkt enligt vilken uppfattningar och teorier kan vara sanna endast i en sorts lokal eller begränsad mening; de kan på sin höjd vara sanna relativt t.ex. en kultur, en ideologisk ståndpunkt eller ett teoretiskt paradigm.