1. ask

  ask är ett träd.
 2. snok

  snok eller vanlig snok är Sveriges största orm, upp till en dryg meter lång.
 3. bägarlavar

  bägarlavar, renlavarCladoʹnia, släkte lavar vilkas bål består av en basal fjällik del, från vilken utgår uppåtriktade längre eller kortare utskott.

 4. alm

  alm, träslag från skogsalm, lundalm och vresalm.
 5. druvfingersvamp

  druvfingersvamp, Ramaria botrytis, art i basidsvampsordningen Gomphales.
 6. furu

  furu, trä från barrträdet tall (fur).
 7. skogsmård

  skogsmård, mård, Martes martes, art i familjen mårddjur.
 8. löss

  löss är små insekter som lever av att suga blod.
 9. diatoméjord

  diatoméjord, gulbrun, gulvit eller vit jordart med mycket hög halt av diatoméskal.
 10. Cox’s Pomona

  Cox’s Pomona, brittisk äppelsort som uppkom genom frösådd 1824.