1. Jean Genet

  Genet, Jean, 1910–86, fransk författare och filmskapare.
 2. genetter

  genetter, ginstkatter, Genetta, släkte viverrider som omfattar 14 arter kattstora, kortbenta rovdjur med en utbredning som täcker hela Afrika (utom Sahara), sydvästra Europa och södra delen av Arabiska halvön.
 3. genetisk

  genetisk, term som anger att något är betingat av eller har samband med arvsmassa/ärftlighet i motsats till det som är miljöbetingat, förvärvat.
 4. Genetrix

  Genetrix (lat., ’den alstrande’, i överförd bemärkelse: ’modern’), i romersk mytologi binamn på Venus i hennes roll som stammoder för den julisk-claudiska ätten.
 5. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 6. genetisk kunskapsteori

  genetisk kunskapsteori utgår från Piagets utvecklingsteori och betonar att kunskapsutveckling är en fråga om ökad organisation och successiv anpassning till omvärlden.
 7. genetisk övervakning

  genetisk övervakning, genetisk ”monitoring” , genetisk massundersökning, genetisk screening, massundersökning av personer i syfte att påvisa förändringar i arvsmassan, t.ex. för att utreda huruvida exponering för vissa ämnen i arbetsmiljön medför en ökad risk för att genetiska skador skall uppstå.
 8. genetiska algoritmer

  genetiska algoritmer är en metodik för lösning av optimeringsproblem, först utvecklad av John Holland vid University of Michigan i början av 1970-talet.
 9. genetiskt framsteg

  genetiskt framsteg, avelsmässig förbättring av en egenskap hos ett djur- eller växtslag som man bedriver systematiskt urval för.
 10. genetisk rådgivning

  genetisk rådgivning, information till en person beträffande risken att drabbas av ärftlig sjukdom eller för dennes barn att drabbas av sådan.