1. Haagkonventionerna

  Haagkonventionerna, mellanstatliga avtal om regler i krig slutna under den andra fredskonferensen i Haag 1907.
 2. humanitär rätt

  humanitär rätt, regelkomplex inom folkrätten.
 3. handelskrig

  handelskrig, åtgärder för att tillfoga en fientlig stats handelsförbindelser största möjliga avbräck.
 4. spioneri

  spioneri, brott mot rikets säkerhet.
 5. icke-krigförande

  icke-krigförande, en position som en stat kan inta under krig mellan andra stater.
 6. kompromiss

  kompromiss, inom folkrätten avtal mellan två stater att anlita skiljedom för att lösa en tvist.
 7. internationell privaträtt

  internationell privaträtt, den del av rättsordningen som bestämmer vilket lands lag som ska tillämpas på ett sådant privaträttsligt förhållande som på grund av sin anknytning till flera länder har internationell karaktär, t.ex. äktenskap eller avtal mellan personer hemmahörande i olika länder.
 8. örlogsfartyg

  örlogsfartyg, krigsfartyg, örlogsman, fartyg konstruerat för militära ändamål och ingående i en stats väpnade styrkor.
 9. internering

  internering, frihetsberövande utan angiven tidsbegränsning; som folkrättslig term förfarande inom ramen för krigets lagar.
 10. statslös

  statslös, apatrid, apolit, person som saknar medborgarskap i något land och därigenom är helt utan ett fosterlands beskydd.