1. helmholtzspole

  helmholtzspole (efter Hermann von Helmholtz), flat strömförande spole som tillsammans med en likadan spole, placerad på ett avstånd lika med spolarnas radie, alstrar ett praktiskt taget homogent magnetfält i området mellan spolarna.
 2. Helmholtz ekvation

  Helmholtz ekvation, den reducerade vågekvationen, partiell differentialekvation av formen Δ u +  k 2 u = 0, där Δ är Laplace-operatorn och k ett positivt tal.
 3. Helmholtz-Gemeinschaft

  Helmholtz-Gemeinschaft, sammanhållande organisation för sexton större tyska forskningscentrum.
 4. energiprincipen

  energiprincipen, det fysikaliska förhållande att energi inte kan skapas eller förintas utan endast omvandlas mellan olika former.
 5. Gibbs–Helmholtz ekvation

  Gibbs–Helmholtz ekvation visar temperaturberoendet hos Gibbs fria energi.
 6. Kelvin–Helmholtz-kontraktion

  Kelvin–Helmholtz-kontraktion, det skeende som uppträder när den inneboende gravitationen drar samman en gasmassa, t.ex. en blivande stjärna, på sådant sätt att gasens tryck motverkar gravitationen så att processen sker långsamt och i nära jämvikt.
 7. Kelvin–Helmholtz instabilitet

  Kelvin–Helmholtz instabilitet , (efter Lord Kelvin och Hermann von Helmholtz), fenomen som uppträder vid gränsytan mellan två vätskor eller gaser av olika densitet vilka strömmar parallellt med olika hastighet under inverkan av gravitationen.
 8. Hermann von Helmholtz

  Helmholtz, Hermann von, 1821–94, mångsidig tysk naturvetenskapsman och filosof som gjort fundamentala insatser inom fysiologi och fysik.
 9. bränslecell

  bränslecell, elektrokemisk cell med yttre tillförsel av ett bränsle (i allmänhet vätgas) och en oxidant (syrgas, ofta luftsyre).
 10. färglära

  färglära, principer som vid olika tider utformats för färgernas användning som uttryck och utsmyckning – ”estetisk färgverkan”.