1. Himalaya

  Himalaya, bergskedja i södra Asien som utgör jordens högsta bergssystem och har en längd av ca 250 mil.
 2. himalaya-en

  himalaya-en, Juniperus squamata , art i familjen cypressväxter.
 3. Höga Himalaya

  Höga Himalaya, berg i norra Nepal; för belägenhet se landskarta Nepal.
 4. himalayabjörn

  himalayabjörn, annat namn på rovdjursarten kragbjörn.
 5. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 6. monsun

  monsun, årstidsvind, vind som orsakas av skillnader i temperatur mellan större hav och kontinenter, vilka är varma på sommaren och kalla på vintern (se atmosfären: Västvindsbältets instabilitet och lufthavets allmänna cirkulation).
 7. kattbjörn

  kattbjörn är en art i djurfamiljen halvbjörnar.
 8. lo

  lo, lodjur, eurasiatisk lo, göpe, göpa, Lynx lynx (synonym Felis lynx), art i familjen kattdjur.

 9. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 10. lövskog

  lövskog, skog bildad av lövträd, dvs. träd med tunna, relativt breda blad.