1. inteckning

  inteckning, inskrivning hos myndighet av visst penningbelopp i viss egendom, t.ex. fastighet.
 2. inteckningslån

  inteckningslån, lån mot säkerhet i t.ex. fastighet, tomträtt eller företag.
 3. inteckning

  in`teckning subst. ~en ~ar ORDLED: in--teckn-ing-en
  Svensk ordbok
 4. gemensam inteckning

  gemensam inteckning, inteckning som gäller i flera fastigheter.
 5. inteckningsrevers

  inteckningsrevers, skuldebrev som enligt den ordning som gällde fram till 1972 användes för att skapa panträtt i fastighet.
 6. inteckningslån

  in`teckningslån subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: in-teckn-ings--lån-et
  Svensk ordbok
 7. konkurs

  konkurs, det rättsliga förfarande som används för att ta i anspråk skuldsatt persons eller företags samtliga tillgångar för en proportionell fördelning mellan alla fordringsägare med beaktande av eventuella förmånsrätter.

 8. lagfart

  lagfart, inskrivningsmyndighetens registrering av en persons förvärv av äganderätten till viss fastighet, t.ex. genom köp eller arv.
 9. topplån

  topplån, fastighetslån som kompletterar bottenlån mot säkerhet i form av pantbrev med sämre förmånsrätt än bottenlån.
 10. företagsinteckning

  företagsinteckning, företagshypotek, inteckning i lös egendom som används i näringsidkares rörelse, t.ex. varor, kundfordringar och inventarier.