1. JK

  JK, förkortning för Justitiekanslern.
 2. JK

  JK [ji`kå långt å] substantivisk förk.
  Svensk ordbok
 3. Geijeraffären

  Geijeraffären, politisk händelsekedja där dåvarande justitieminister Lennart Geijer i en hemlig promemoria nämndes som en potentiell säkerhetsrisk då han misstänktes köpa sexuella tjänster av prostituerade med anknytning till Polens underrättelsetjänst.

 4. åklagare

  åklagare, allmän åklagare, jurist inom rättsväsendet med uppgift att utreda brott, fatta beslut om åtal ska väckas eller inte samt processa i tingsrätt och hovrätt i brottmål.

 5. Justitiekanslern

  Justitiekanslern, JK, regeringens högste ombudsman.
 6. sjukhusspionaffären

  sjukhusspionaffären, benämning på avslöjandet av och debatten kring olovlig underrättelseverksamhet vid sjukvårdsförvaltningen i Göteborg.
 7. hets mot folkgrupp

  hets mot folkgrupp, brott enligt brottsbalken (BrB); kan också begås som tryckfrihetsbrott mot tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsbrott som sägs i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
 8. justitie

  justitie-, som avser rättskipningen eller rättsväsendet, t.ex. Justitiedepartementet och Justitiekanslern (JK).
 9. Kiddsystemet

  Kiddsystemet, ett av människans blodgruppssystem, upptäckt 1951.
 10. bistabil vippa

  bistabil vippa, digitaltekniskt byggelement som har två stabila lägen och vars innehåll (tillstånd q) uppdateras med en speciell styrsignal (klocksignal).