1. läggning

  lägg`ning subst. ~en ~ar ORDLED: lägg-ning-en
  Svensk ordbok
 2. sinnelagsetik

  sinnelagsetik är en teori som menar att det är en persons avsikter som avgör om en handling är god eller inte.
 3. sexolekt

  sexolekt, språklig variant som hör ihop med människors biologiska kön (röstbehandling och kroppsspråk), sociokulturella genus (uttal, ordval, samtalsstödjande hummanden i samtal) eller sexuella läggning (så kallat fjollspråk hos en del homosexuella män).
 4. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 5. Nikita Chrusjtjov

  Chrusjtjov, Nikita, född 5 april 1894 (17 april enligt nya stilen), död 11 september 1971, sovjetisk parti- och regeringschef.
 6. Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning

  Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO, 1999–2008 statlig myndighet med uppgift att tillse att diskriminering på grund av sexuell läggning inte förekom samt förebygga och motverka homofobi.
 7. Daniel Defoe

  Defoe, Daniel, född 1660, död 24 april 1731, brittisk författare och journalist.
 8. homosexualitet

  homosexualitet, homofili, känslomässig och sexuell dragning till individer av det egna könet.
 9. heteronorm

  heteronorm, den norm som säger att heterosexualitet är det normala, givna och förväntade i ett samhälle.
 10. diskrimineringslagen

  diskrimineringslagen, DL (2008:567), lag som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.