1. MBL

  MBL, förkortning för lagen om medbestämmande i arbetslivet, se medbestämmandelagen.
 2. MBL-förhandling

  MBL-förhandling, ofta använd men oegentlig term för medbestämmandeförhandlingar enligt medbestämmandelagen, MBL.
 3. MBL-information

  MBL-information, sådan information som arbetsgivare på eget initiativ ska ge till avtalsslutande fackförening enligt medbestämmandelagen, MBL.
 4. MBL, mbl

  MBL, mbl se medbestämmandelag
  Svensk ordbok
 5. arbetsmiljölagen

  arbetsmiljölagen, AML, lag som reglerar den inre miljön på arbetsplatser.
 6. medbestämmandelagen

  medbestämmandelagen, MBL, lag om medbestämmande i arbetslivet, den centrala lagen inom svensk kollektiv arbetsrätt.
 7. kollektivavtal

  kollektivavtal, enligt medbestämmandelagen (MBL) ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 8. facklig vetorätt

  facklig vetorätt, metod för företagsdemokratiskt inflytande innebärande att arbetstagarorganisation har rätt att meddela förbud (veto) mot arbetsgivares tilltänkta beslut i företags- eller arbetsledningsfråga.
 9. fredsplikt

  fredsplikt, inom arbetsrätten skyldighet för kollektivavtalsparter och deras medlemmar att under avtalets giltighetstid inte vidta fackliga stridsåtgärder i syften som anges i lag eller kollektivavtal.
 10. fackliga stridsåtgärder

  fackliga stridsåtgärder, kollektiva påtryckningsåtgärder på arbetsmarknaden för att lösa intressemotsättningar avseende anställningsvillkor eller förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.