1. MBL

  MBL, förkortning för lagen om medbestämmande i arbetslivet, se medbestämmandelagen.
 2. MBL-förhandling

  MBL-förhandling, ofta använd men oegentlig term för medbestämmandeförhandlingar enligt medbestämmandelagen, MBL.
 3. MBL-information

  MBL-information, sådan information som arbetsgivare på eget initiativ ska ge till avtalsslutande fackförening enligt medbestämmandelagen, MBL.
 4. MBL, mbl

  MBL, mbl se medbestämmandelag
  Svensk ordbok
 5. FDB-møbler

  FDB-møbler, Köpenhamn, företag grundat 1942 av Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger ( FDB), som gav arkitekten Steen Eiler Rasmussen i uppdrag att skriva programmet för F:s verksamhet.
 6. arbetsmiljölagen

  arbetsmiljölagen, AML, lag som reglerar den inre miljön på arbetsplatser.
 7. regional förtroendeman

  regional förtroendeman, enligt förtroendemannalagen facklig förtroendeman som utses av arbetstagarorganisation att vara verksam även på annan arbetsplats än den egna.
 8. absolut veto

  absolut veto, rätt att definitivt hindra ett beslut.
 9. arbetsledarklausul

  arbetsledarklausul, föreskrift i avtal att arbetsledare inte får vara medlem i fackförening som företräder honom underställd personal gentemot arbetsgivaren.
 10. medbestämmandelagen

  medbestämmandelagen, MBL, lag om medbestämmande i arbetslivet, den centrala lagen inom svensk kollektiv arbetsrätt.