1. kollektivavtal

  kollektivavtal, enligt medbestämmandelagen (MBL) ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 2. fackliga stridsåtgärder

  fackliga stridsåtgärder, kollektiva påtryckningsåtgärder på arbetsmarknaden för att lösa intressemotsättningar avseende anställningsvillkor eller förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 3. medbestämmandeavtal

  medbestämmandeavtal, kollektivavtal enligt medbestämmandelagen, MBL, om medbestämmanderätt för arbetstagarna i frågor som avser ingående och upphörande av anställningsavtal, ledning och fördelning av arbetet och bedrivande i övrigt av verksamheten på arbetsplatsen.
 4. medbestämmandelagen

  medbestämmandelagen, MBL, lag om medbestämmande i arbetslivet, den centrala lagen inom svensk kollektiv arbetsrätt.
 5. arbetstagarorganisation

  arbetstagarorganisation, fackförening, facklig organisation, sammanslutning av arbetstagare som enligt sina stadgar ska ta tillvara medlemmarnas intressen i förhållande till arbetsgivaren.
 6. föreningsrätt

  föreningsrätt, rättighet för arbetsgivare och arbetstagare att bl.a. tillhöra arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation, att utnyttja medlemskapet och att verka för organisationen.
 7. medbestämmandeförhandling

  medbestämmandeförhandling, samverkansförhandling, primär förhandling, en form av förhandling enligt medbestämmandelagen, MBL.
 8. Offentliga sektorns särskilda nämnd

  Offentliga sektorns särskilda nämnd, SHA-nämnden, partssamman­satt nämnd angående skydd för den politiska demokratin.
 9. avtalsförhandling

  avtalsförhandling, överläggning mellan parterna på arbetsmarknaden om slutande av kollektivavtal.

 10. LO

  LO, Landsorganisationen i Sverige, sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer som enligt sina stadgar ska ”tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet samt verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati”.