1. facklig vetorätt

  facklig vetorätt, metod för företagsdemokratiskt inflytande innebärande att arbetstagarorganisation har rätt att meddela förbud (veto) mot arbetsgivares tilltänkta beslut i företags- eller arbetsledningsfråga.
 2. medbestämmandelagen

  medbestämmandelagen, MBL, lag om medbestämmande i arbetslivet, den centrala lagen inom svensk kollektiv arbetsrätt.
 3. arbetstagarorganisation

  arbetstagarorganisation, fackförening, facklig organisation, sammanslutning av arbetstagare som enligt sina stadgar ska ta tillvara medlemmarnas intressen i förhållande till arbetsgivaren.
 4. förhandlingsskyldighet

  förhandlingsskyldighet, skyldighet för part på arbetsmarknaden att förhandla med motparten.
 5. medbestämmandeförhandling

  medbestämmandeförhandling, samverkansförhandling, primär förhandling, en form av förhandling enligt medbestämmandelagen, MBL.
 6. huvudorganisation

  huvudorganisation, centralorganisation, topporganisation, central sammanslutning på riksnivå av förbund av arbetsgivare eller arbetstagare.
 7. arbetstvist

  arbetstvist, tvist rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 8. avtalsförhandling

  avtalsförhandling, överläggning mellan parterna på arbetsmarknaden om slutande av kollektivavtal.

 9. medbestämmandelag

  me`dbestämmandelag subst. ~en ~ar ORDLED: med-be-stämm-ande--lag-en FÖRK.: MBL, mbl
  Svensk ordbok
 10. förhandla

  förhan´dla verb ~de ~t ORDLED: för-handl-ar SUBST.: förhandlande, förhandling
  Svensk ordbok