1. MBL-förhandling

  MBL-förhandling, ofta använd men oegentlig term för medbestämmandeförhandlingar enligt medbestämmandelagen, MBL.
 2. arbetstagarorganisation

  arbetstagarorganisation, fackförening, facklig organisation, sammanslutning av arbetstagare som enligt sina stadgar ska ta tillvara medlemmarnas intressen i förhållande till arbetsgivaren.
 3. medbestämmandeförhandling

  medbestämmandeförhandling, samverkansförhandling, primär förhandling, en form av förhandling enligt medbestämmandelagen, MBL.
 4. facklig vetorätt

  facklig vetorätt, metod för företagsdemokratiskt inflytande innebärande att arbetstagarorganisation har rätt att meddela förbud (veto) mot arbetsgivares tilltänkta beslut i företags- eller arbetsledningsfråga.
 5. kollektivavtal

  kollektivavtal, enligt medbestämmandelagen (MBL) ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 6. förhandlingsskyldighet

  förhandlingsskyldighet, skyldighet för part på arbetsmarknaden att förhandla med motparten.
 7. förhandling

  förhan´dling subst. ~en ~ar ORDLED: för-handl-ing-en
  Svensk ordbok
 8. driftinskränkning

  driftinskränkning innebär att en arbetsgivare helt eller delvis lägger ned produktionen av vissa varor eller tjänster vid företaget.
 9. utfalla

  u`tfalla verb utföll utfallit utfallen utfallna, pres. utfaller ORDLED: ut--fall-er SUBST.: utfallande; utfall (till 1)
  Svensk ordbok
 10. avtalsförhandling

  avtalsförhandling, överläggning mellan parterna på arbetsmarknaden om slutande av kollektivavtal.