1. modifiera

  modifie´ra verb ~de ~t ORDLED: modi-fi-er-ar SUBST.: modifierande, modifiering; modifikation
  Svensk ordbok
 2. modifierad atmosfär

  modifierad atmosfär, MA, generell term inom livsmedelsteknik och förpackningsteknik avseende lagring med en gassammansättning (syre, kväve, koldioxid) som avviker från vanlig lufts.
 3. modifierad stärkelse

  modifierad stärkelse, stärkelse vars egenskaper modifierats genom partiell nedbrytning eller introduktion av kemiska grupper, t.ex. acetat eller fosfat.
 4. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism, GMO, transgen organism, organism som har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik.
 5. genetiskt modifierade livsmedel

  genetiskt modifierade livsmedel, se genmodifierade livsmedel.
 6. GloFish

  GloFish (av engelska glow 'glödande' och fish 'fisk'), genetiskt modifierade akvariefiskar med fluorescerande färger.

 7. gravor

  gravor, gravour, sorgslöja, långsmal, nedhängande på bägge sidor från en liten krusflorsklädd snibbmössa, smäck.
 8. genteknik

  genteknik innebär att man förändrar arvsanlagen (generna) hos bakterier, växter och andra organismer, till exempel genom att flytta en gen från ett djur till en växt.

 9. cyborg

  cyborg, hybrid mellan människa och maskin.

 10. GMO

  GMO, förkortning för genetiskt modifierad organism.