1. nitrifikation

    nitrifikation, energigivande bakteriell process där ammoniumjoner oxideras först till nitrit, sedan vidare till nitrat.
  2. denitrifikation

    denitrifikation, sönderfall av oxiderade kväveföreningar (nitrat, NO 3 , eller nitrit, NO 2 ) under bildande av kvävgas (N 2), kväveoxid (NO) eller dikväveoxid (N 2O).
  3. kväve

    kväve, nitrogen, gasformigt grundämne i periodiska systemets grupp 15, huvudbeståndsdel i atmosfären, kemiskt tecken N, som kvävgas N2.